Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

Pożyczka Ogólnorozwojowa

Kategoria: Oferta
 

Szanowni Państwo,

Mamy to!

Podpisaliśmy umowę z Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., w wyniku czego pozyskaliśmy 5 mln zł w ramach Pożyczki Ogólnorozwojowej ze środków Województwa Pomorskiego na wsparcie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym, realizowanych przez przedsiębiorstwa na terenie naszego województwa.

Wsparcie dla:

mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących lub rozpoczynające działalność gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego.

* oprocentowanie na warunkach rynkowych – według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz krotności marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dn. 19.01.2008 r.) lub komunikatu zastępującego; dla podmiotów, które nie mają historii kredytowej lub nowoutworzonych przedsiębiorstw stosuje się marżę zwiększoną przynajmniej o 400 punków bazowych.

** przy czym cel obrotowy nie może stanowić więcej niż 50% wartości Pożyczki

Zalety Pożyczki Ogólnorozwojowej?

oprocentowanie nominalne już od 6,28% – STAŁE w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki

Przedsiębiorca ma wpływ na wysokość oprocentowania Pożyczki – wysokość oprocentowania uzależniona jest od ratingu przedsiębiorstwa ale także od wartości proponowanych zabezpieczeń

• prowizja za udzielenie pożyczki do 2,50% – uzależniona od wewnętrznej oceny ryzyka pożyczkowego.

Możliwe wydatki do sfinansowania z pożyczką?

Przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze ogólnorozwojowym realizowane na terenie województwa pomorskiego. Pożyczka Ogólnorozwojowa może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze:

  1. inwestycyjnym – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub wyposażenie;
  2. inwestycyjno-obrotowym – powiązane z rozwojem działalności gospodarczej;
  3. obrotowym – tj. wszelkiego rodzaju wydatki, jakie musi ponieść Pożyczkobiorca w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Pożyczka Ogólnorozwojowa jest produktem dedykowanym mikro, małym albo średnim przedsiębiorstwom, które prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego.

Zapraszamy do kontaktu:

Pod numerami telefonu:  55 261 73 27 lub 505 547 434,

oraz do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się na naszej stronie w zakładce Pożyczka Ogólnorozwojowa /pliki do pobrania/.


Pożyczki dla przedsiębiorstw.


Wspieramy firmy od 2007 roku.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.