Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Kategoria: Oferta
  1. bezrobotni;
 2. poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej;
 3. studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej;
 4. poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością;
 5. poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia.
 1. wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* tj. do 162 947,60 zł,
 2. okres spłaty do 7 lat,
 3. możliwa jest karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
 4. stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące w skali roku:
 5. 0,10 stopy redyskonta weksli** tj. 0,58 % – dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
 6. 0,25 stopy redyskonta weksli** tj. 1,45% – dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 7. brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki,
 8. zabezpieczenie spłaty pożyczki – obowiązkowo – weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 9. Pożyczką można sfinansować do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Środki z pożyczki są przeznaczone wyłącznie na wydatki niezbędne do jej podjęcia:

 • środki trwałe,
 • budowę nowej infrastruktury, jak również wykonanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią budynku, i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptację lub prace remontowe związane z dostosowaniem budynków lub pomieszczeń do nowej funkcji,
 • zakupy wraz z podatkiem od towarów i usług,
 • koszty stałe przedsiębiorstwa, np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (oprócz kosztów osobowych),

Wydatki zgodne z regulacjami krajowymi i unijnymi i zachowanym limitem dopuszczalności płatności gotówkowych*** powinny być rozliczone w terminie 7 miesięcy od podpisania Umowy pożyczki poprzez dostarczenie opłaconych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej zgodnych z przeznaczeniem pożyczki.

·        koszty osobowe

·        zakup gruntu niezabudowanego

·        zakup od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,

·        przejęcie działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu;***https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001266


Pożyczki dla przedsiębiorstw.


Wspieramy firmy od 2007 roku.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.