Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

Pożyczka: Nieruchomość dla Biznesu

Kategoria: Oferta
 

I. Przeznaczenie:
Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane na cele inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego lub przystosowaniem danej
nieruchomości dla potrzeb rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Minimum 70% liczby Jednostkowych Pożyczek powinno być przeznaczonych na finansowanie wydatków dotyczących nieruchomości zlokalizowanych poza obszarem miasta Gdańska, miasta
Gdyni oraz miasta Sopotu.

Jednostkowe Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie:

 1. zakupu nieruchomości2 (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności);
 2. robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) tj. budowy, przebudowy, montażu, remontu
  lub rozbiórki3 obiektu budowlanego, wykonywanych na terenie nieruchomości, o których mowa w pkt. 1;
 3. prac konserwatorskich, prac restauratorskich wykonywanych na terenie nieruchomości, o których mowa w pkt. 1, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
  nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.);
 4. wydatków związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości (np. koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, koszt nadzoru).

II. Warunki jakie muszą spełniać pożyczkobiorcy.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Jednostkowej Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.);
 2. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym
  podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą);
 3. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w
  trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 4. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich
  reprezentacji;
 5. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

 

III. Wysokość jednostkowej pożyczki.

 1. Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki lub suma Jednostkowych Pożyczek (maksymalnie dwie) udzielonych jednemu Odbiorcy Wsparcia nie może być wyższa od dnia 8.11.2019 niż 270 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy ).  DOTYCZY SKŁADANYCH WNIOSKÓW NA ZAKUP LUB WYBUDOWANIE  NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNE POTRZEBY FIRMY WNIOSKODAWCY LUB BUDOWLANĄ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW FIRMOWYCH NA WŁASNE POTRZEBY (poza nw. pkt.2)
 2. W przypadku Jednostkowych Pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności związanej z usługami czasu wolnego, w tym w działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno-leczniczą z dniem 8.11.2019 zaprzestaje się naboru wniosków z powodu wyczerpania środków na ten cel.
 3. Średnia taka pożyczka w TRP – 250 000 PLN

IV. Okres spłaty pożyczki oraz oprocentowanie i prowizje.
-maksymalny okres spłaty pożyczki: 10 lat
-oprocentowanie: od 2,84%
-prowizja: do 3%

Pożyczka dostępna jest już teraz !!

Dedykowaną Osobą do kontaktu jest Dominika Kotłowska (tel.kom.517 915 803) dominika.kotlowska@trpd.pl

– lub prosimy o kontakt z sekretariatem:  55 261 73 27

Komplet dokumentacji wnioskowej jest w formacie PDF i takie należy pobrać ze strony i wypełnić ręcznie bardzo czytelnie. I następnie złożyć u nas w sekretariacie. W przypadku gdy jakaś rubryka w formularzach jest dla wnioskodawcy zbyt wąska, bo chce umieścić więcej treści -należy wówczas w tej rubryce wpisać, że dołącza się załącznik tekstowy do tej rubryki i wtedy można zamieścić rozbudowany tekst w postaci i tej rubryki z formularza i dodatkowego załącznika z tekstem.

Pomorski Fundusz Rozwoju: www.pfr.pomorskie.eu


Pożyczki dla przedsiębiorstw.


Wspieramy firmy od 2007 roku.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.